Είτε πρόκειται για ενήλικες είτε για παιδιά, για τους όγκους στην περιοχή του προσώπου συχνά απαιτείται μια διεπιστημονική προσέγγιση πολλών ειδικοτήτων με στόχο την επιτυχή αφαίρεση, ανάπλαση και θεραπεία. Οι περίπλοκοι όγκοι περιλαμβάνουν όγκους της βάσης του κρανίου, όγκους της κογχικής μοίρας, της άνω και της κάτω γνάθου.

Όγκοι βάσεως κρανίου

Αναφερόμαστε σε όγκους που βρίσκονται στο όριο μεταξύ του προσώπου και του εγκεφάλου.  Αυτοί αρχίζουν από το πρόσωπο και μεγαλώνουν προς τον εγκέφαλο ή αρχίζουν από τον εγκέφαλο και μεγαλώνουν προς το πρόσωπο.  Αυτοί οι όγκοι χρήζουν συνεργασίας του νευροχειρούργου με τον κρανιογναθοπροσωπικό χειρουργό για την επιτυχή αφαίρεση και αποκατάσταση. Είναι οι πλέον δυσκολότεροι όγκοι να αφαιρεθούν και να αποκατασταθούν.

Οφθαλμικοί όγκοι